Κοστολογήσεις έργων – Επιμετρήσεις

Μπορούμε να αναλάβουμε επιμετρήσεις διάφορων τμημάτων μιας κατασκευής, όπως σκυροδέματος, οπλισμού, τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, χρωματισμών, επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λ.π. Η επιμέτρηση αποτελεί την ποσοτική πιστοποιήση της εκτελεσμένης εργασίας. Παρέχεται και η δυνατότητα της τμηματικής επιμέτρησης για την οικονομική παρακολούθηση των εργασιών.